Provozovatelem webu YouTuber.cz je Jaroslav Dujsík, Lidická 700/19, 60200 Brno, IČ: 74530062, dále jen jako “Prodávající”

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup eBooku (elektronické knihy) eBook – Jak se stát YouTuberem a eBook – 99 důležitých témat YouTuberství (dále jen jako „digitální obsah“ nebo „ebook“) přes webové rozhraní YouTuber.cz

II. Důležité pojmy (definice)

1. Prodávající.

Prodávajícím je Jaroslav Dujsík, IČ: 74530062, Lidická 700/19, 60200 Brno

Zapsaný v živnostenském rejstříku

Adresa pro doručování elektronické pošty je ahoj@YouTuber.cz

2. Kupující. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní YouTuber.cz uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí eBook. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. Spotřebitel. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, uzavíráte Kupní smlouvu jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. Spotřebitelská smlouva.  Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení OP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. Smlouva uzavřená distančním způsobem. Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující osobně potkali, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím emailu, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. Rozhodné právo. Jsou platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává eBook přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. Popis eBooku. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného eBooku včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co čtenáři může přinést a v jakém formátu je poskytován. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k eBooku poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. Objednání eBooku. Pro objednání eBooku přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte váš email a zvolíte způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Zaplatit“.

O obdržení objednávky budete informováni mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto OP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě a není přístupná.

IV. Cena eBooku a platba

1. Cena eBooku. Na webu YouTuber.cz je vždy uvedena i aktuálně platná cena eBooku. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru eBooku nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Zaplatit“) je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u eBooku v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu eBook dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, můžeme od Kupní smlouvy odstoupit.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám eBook dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. Způsob platby. Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně platební kartou, platebním systémem Stripe.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavíme doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. Dodací podmínky

1. Způsob dodání. Ebook ve formátu .pdf bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

2. Dodací lhůta. Dodání eBooku proběhne do max. 3 dnů od připsání platby na náš účet.

3. Náklady na dopravu. S ohledem na charakter produktu je doprava zdarma.

4. Po dodání eBooku si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás, abychom mohli sjednat nápravu.

5. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf.

6. Pokud vám nebyl eBook dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam ebook nenaleznete, ozvěte se prosím, abychom mohli sjednat nápravu.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Náš eBook slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídáme za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v eBooku.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Od Smlouvy lze odstoupit pouze do doby, než Vám bude doručen eBook. Po dodání eBooku odstoupit nelze, protože Vám v tu dobu již byl poskytnut jeho obsah.

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na ahoj@YouTuber.cz

2. Našim kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádíme, že nejsme vázáni žádnými kodexy chování ((§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Tyto OP jsme oprávněni jednostranně měnit, přičemž platí vždy OP, které jsou aktuální v době objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 29.8.2023